Polityka prywatności określa prawa i obowiązki stron umowy handlowej. Opracowanie Polityki jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).


Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kadach przy ul. Okrężnej 26A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667939, posiadająca NIP: 7651693628 oraz REGON: 366764202.
 1. Strona internetowa jest prowadzona przez Administratora i stanowi jego własność.
 1. Strona internetowa www.malko.com.pl służy wyłącznie do celów informacyjnych i handlowych pomiędzy podmiotami zajmującymi się produkcją, handlem i dystrybucją laminatów, tkanin i dzianin dla przemysłu tekstylnego.
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą Polityką i przestrzegać jej postanowień.
 1. Użytkownik ma obowiązek podawania swoich aktualnych danych jedynie w formularzu kontaktowym w przypadku potrzeby zamówienia wzornika materiałowego.
 1. Informacje zamieszczone na stronie internsetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66(1) Kodeksu Cywilnego. Pełnią tylko rolę informacji handlowej.
 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych – nazwy przedsiębiorstwa lub imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, treści wiadomości, które są niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem.


Pliki Cookies

 1. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe instalowane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym użytkownika w czasie przeglądania serwisów internetowych. Zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej (m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej do jego preferencji).
 1. Pliki „cookies” nie służą Administratorowi do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretnego Użytkownika (np. imię i nazwisko) ale są one niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz:

– dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika;

– optymalizacji korzystania ze stron internetowych – pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika (numer IP) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb – ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych właściwości.

 1. Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej. Zgoda ta jest wyrażana przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zablokować tworzenie plików „cookies” korzystając z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową.
 1. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Bezpieczeństwo i ochrona

 1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.
 1. Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu) wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń wynikających z przeglądania strony internetowej. Istnieje zatem możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie np. programy antywirusowe i zaporę sieciową firewall.


Ochrona danych

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje) gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” przetwarzane są przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO) w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz prowadzenia analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.
 1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu kontaktu z Administratorem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.W zakresie danych dodatkowych (nr telefonu) podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, wyrażona dobrowolnie poprzez jednoznaczne działanie, jakim jest wypełnienie tych danych w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taką zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 1. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Państwa naszej oferty marketingowej.
 1. Dane możemy również przetwarzać w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w sytuacji konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będziemy przechowywali przez okres 1 roku od daty kontaktu za pomocą formularza. Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tym czasie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 1. Dane przetwarzane na podstawie Państwa żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy sprzedaży lub niezbędne do wykonania umowy przechowujemy przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:
  (a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; (b) prawo żądania usunięcia danych;  (c) prawo żądania sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych; (d) w przypadkach określonych w RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (e) w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (f) w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane w oparciu o zgodę – prawo wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem; (g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, której dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z Administratorem.
 1. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy sprzedaży w której jesteście stroną lub w celu podjęcia na żądanie działań przed zawarciem umowy.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów: (a) podatkowych i rachunkowych; (b) rozpatrywania złożonych reklamacji związanych z realizacją umowy sprzedaży; (c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy; (d) prowadzenia działań związanych z marketingiem bezpośrednim naszych towarów i usług; (e) w celach marketingowych, poprzez dostępne kanały komunikacji i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon.

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione zewnętrznym podmiotom – partnerom świadczącym usługi informatyczne w zakresie rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmiotom współpracującym z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (usługi księgowe, prawne, informatyczne, ochroniarskie, monitoring).
 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczone na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie. Jej zawartość jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
 1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej.
 1. Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania strony internetowej należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.m@malko.net.pl

Administrator zobowiązuje się usunąć wszystkie technicznie nieprawidłowości w działaniu strony internetowej w możliwie szybkim terminie.

 1. Prawem nadrzędnym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszej Polityki jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

MALKO SP. Z O.O.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
 
ul. Kaczeńcowa 25
 
91-214 Łódź
 

tel.: +48 533 933 320

biuro@malko.net.pl

Mapa strony