OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Malko Sp. z o.o. , ul. Okrężna 26A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

1. Do realizacji będą przyjmowane zamówienia składane w formie pisemnej. Dotyczy to zamówień przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz tych przesłanych poprzez formularz na stronie internetowej www.malko.com.pl
2.Zamówienia, których wymagania odbiegają od poniższych standardowych warunków muszą zawierać informacje odnośnie wymagań jakie są oczekiwane względem realizacji danego zamówienia. W innym przypadku zostaną one wykonane wg. poniższych standardów.
3.Dostarczane materiały powinny zostać oznakowane tak aby możliwa była ich identyfikacja. Powinny zawierać nazwę Klienta, nazwę materiału plus indeks koloru oraz ilość jaka została dostarczona. równo nawinięte na tuleje oraz zabezpieczone przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
4.Każdy dostarczany materiał powinien posiadać oznaczoną przez Klienta prawą (wierzchnią stronę materiału) stronę materiału w jasny dla wszystkich sposób. Ważne, aby było wiadomo, do której strony materiału ma zostać doklejona pianka lub inny materiał. W przypadku braku takich oznaczeń, reklamacje związane z pomyłką i wykonaniem usługi na niewłaściwej stronie materiału nie będą uwzględniane.
5.Materiały dostarczane do firmy MALKO przyjmowane są tylko na podstawie dokumentu dostawy – WZ. W związku z tym nie będą przyjmowane materiały bez dokumentów dostawy celem uniknięcia problemów z ich późniejszą identyfikacją.Firma MALKO nie ponosi odpowiedzialności za materiały dostarczane bez niezbędnych danych identyfikacyjnych.
6.W przypadku materiałów dostarczanych do wykonania usługi Firma MALKO nie będzie dokonywać ich kontroli jakościowej ani zgodności z deklarowanym metrażem. W związku z tym nie bierzemy odpowiedzialności za wady w dostarczonym przez Klienta materiale oraz ewentualne braki metrażu. Dostarczane materiały powinny być nawinięte na tuleje papierowe oraz dobrze zabezpieczone przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. W przypadku dostawy materiałów w uszkodzonych opakowaniach nie bierzemy odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie, powstałe w ten sposób wady oraz powstałe zabrudzenia. W każdym takim przypadku otrzymają Państwo drogą e-mailową zdjęcia potwierdzające uszkodzenia przesyłki.
7.Zastrzegamy sobie prawo możliwość wstrzymania czasowego i/lub zatrzymania realizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia wad w materiale powierzonym. Chodzi o wszystkie wady jakie mogą mieć wpływ na jakość wykonywanego laminatu. Dopuszcza się możliwość kontynuowania realizacji takiego zamówienia tylko w przypadku otrzymania pisemnej zgody od Klienta – czy to w formie SMS czy też wiadomości e-mailowej.
8. Standardowo laminaty nie posiadają obciętego nadmiaru pianki. Jeśli będzie konieczne jedni czy dwustronni obcinanie laminatu musi to zostać jasno wskazane w zamówieniu. W innym przypadku zamówienie zostanie wykonane wg. standardowej procedury.
9.W przypadku zlecenia laminowania materiałów o niestandardowym wykończeniu (apretury usztywniające, wodoodporne i inne), proponujemy wykonanie próby w celu ustalenia optymalnych parametrów procesu i wyrobu.
10.Materiały zalaminowane nawijane są pod naprężeniem. Ubytek materiału mierzonego w stanie relaksacji nie może być podstawą reklamacji.
11. Standardowe szerokości pianek na bazie, których wykonywana jest usługa laminacji płomieniowej to 150cm i 180cm.W związku z tym zamówienia na szerokości niestandardowe realizowane są dopiero po uzgodnieniu warunków zamówienia Klienta i w terminie jaki zostanie określony przez dostawcę pianki.


WARUNKI WYKONYWANIA USŁUGI LAMINOWANIA PŁOMIENIOWEGO

1.Firma MALKO świadczy usługi laminowania płomieniowego materiałów tekstylnych i technicznych w oparciu o pianki poliuretanowe Laminujemy pianki o grubości od 1,8 mm do 20 mm i szerokości do 2000 mm.
2.Tolerancje stosowanych pianek deklarowane przez dostawcę/producenta wynoszą odpowiednio:
*tolerancja szerokości pianki w nawoju – +/- 3 cm
*tolerancje grubości pianki w nawoju:
od 1,8mm do 2,9 mm +/- 0,2 mm
od 3,0 mm do 4,9 mm +/- 0,3 mm
od 5,0 mm do 9.9 mm +/- 0,5 mm
od 10mm do 20mm+/- 0,5 mm
Na życzenie Klienta udostępniamy taką normę otrzymana od dostawcy. Wskazane tolerancje pianek mają wpływ na grubość finalnego laminatu – dlatego też warto wziąć je pod uwagę podczas składania zamówienia i określania finalnych parametrów jakie powinien posiadać laminat – mamy na myśli grubość finalnego laminatu.
3.Standardowy ubytek pianki po laminowaniu wynosi w granicach 0,6 – 0,8 mm dla każdej laminowanej strony, czyli dla laminacji podwójnej będzie to odpowiednio 1,2-1,6mm – pozwala to na uzyskanie siły przylegania ok. 3 N/5 cm dla materiału wierzchniego i ok. 2 N/5 cm dla siatki (zgodnie z FLTM BN 151-05).

 

BŁĘDY TECHNOLOGICZNE I STRATY MATERIAŁOWE
WYNIKAJĄCE Z PROCESU LAMINOWANIA NIE PODLEGAJĄCE REKLAMACJI

1.Łączenie pianki występujące co ok. 60 mb.
2.Łączenie materiałów tekstylnych wstępujące na łączeniu kolejnych belek.
3.Tunel technologiczny występujący w miejscach
zatrzymania maszyny i obejmujący odcinek do 40 cm z każdej strony laminatu.
4.Łączenie laminatu – miejsce sklejenia laminatu powstałe po wycięciu wadliwego odcinka.
5.Strata wynikająca z łączenia kolejnych rolek materiału wierzchniego obejmująca do 20 cm na każde łączenie.
6.Błędy wskazane powyżej nie stanowią podstawy do reklamowania wykonanej usługi, gdyż są one specyfiką procesu laminacji płomieniowej.

 

PAKOWANIE I ETYKIETOWANIE
1.Gotowy laminat przewijany jest na belki w stosunku 1:1 (długość belki=długość dostarczonego materiału uwzględniająca stratę procesową)
2.Każda belka laminatu nawijana jest na tuleję papierową i pakowana w folię PET.
3.Każda belka/paczka posiada etykietę identyfikującą wyrób gotowy.
4.Jeśli klient nie określi sposobu składowania MALKO będzie postępowało zgodnie z własna wiedzą i doświadczeniem.

 

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.Strony ustalają okres rękojmi na wady fizyczne i prawne towaru na sześć miesięcy od daty odbioru.
2.Dostrzeżone w tym okresie wady winny być zgłaszane Sprzedawcy na piśmie, natychmiast po ich wykryciu. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia reklamowanego wyrobu wraz z etykietą (reklamacje bez etykiety towaru nie będą rozpatrywane). Wyrób powinien zostać należycie zabezpieczony do czasu rozpatrzenia reklamacji.
3.W przypadku wykonania wadliwego wyrobu, Reklamujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do zgodności z umową, zwrotu dokonanej zapłaty bądź udzielenia rabatu na wykonaną usługę lub wyrób.
4.W przypadku niemożliwości naprawy wyrobu lub braku zgody reklamującego na naprawę, MALKO ponosi odpowiedzialność za powierzony materiał do wysokości jego wartości na podstawie przedstawionej faktury VAT bez ponoszenia innych, dodatkowych kosztów.
5.Uszkodzenia lub zmiana parametrów wyrobów wymagających szczególnych warunków przechowywania, magazynowania lub obróbki a niezgłoszonych w zamówienia nie mogą być podstawą reklamacji.

 
 

6. DO CZASU ROZPATRZENIA REKLAMACJI NIE MOŻNA PODDAWAĆ UTYLIZACJI REKLAMOWANEGO TOWARU ANI TEŻ PRÓBY JEGO SPRZEDAŻY.

 

7. Jakakolwiek decyzja odnośnie dalszego postępowania z reklamowanym towarem zostanie określona dopiero po zamknięciu całego procesu reklamacji.

 

PŁATNOŚCI

1.Płatność za wyrób lub wykonaną usługę dokonywana jest na podstawie faktury i stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
2.Faktura przekazywana jest Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej ze skrzynki biuro@malko.net.pl.
3.Nowi Klienci dokonują za pierwsze trzy
złożone zamówienia dokonują płatności na zasadzie przedpłaty na podstawie faktury pro forma.
4.Przeterminowane saldo należności lub przekroczenie limitu kredytu kupieckiego może stanowić podstawę do odmowy realizacji zamówienia.
5.Klient ma obowiązek odebrać zamówienie najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego realizacji.

 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w umowach zawieranych przez MALKO SP. Z O.O.

 • 1 Informacje Ogólne
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest Malko Sp. zo.o. z siedzibą w Kadach, ul. Okrężna 26A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 765-169-36-28 (dalej: Malko).
 1. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Malko w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Malko lub na stronie internetowej malko.com.pl.
 3. OWS są uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży towarów.
 4. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy, itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w OWS mogą być zmienione jedynie za zgodą Malko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży nie wyłącza stosowania OWS o ile Strony wyraźnie zastrzegą to w umowie.
 1. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

 

 • 2 Zasady zawierania Umowy Sprzedaży
 1. Zamówienie produktów w Malko (dalej: Towary) i/lub umowa sprzedaży (dalej: zwane łącznie Umową) wraz z OWS stanowią całość porozumienia Stron w zakresie jej przedmiotu. Kupujący nie może przenieść, w całości ani w części, praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Malko.
 1. W razie uznania przez sąd lub inny właściwy organ władzy któregokolwiek z postanowień Umowy lub OWS, lub któregokolwiek z praw bądź obowiązków Stron wynikających z Umowy, za nieważne lub niewykonalne w związku z ich sprzecznością z bezwzględnie obowiązującymi przepisami właściwego prawa, powyższa nieważność lub niewykonalność nie wpłynie na pozostałe postanowienia Umowy lub OWS oraz prawa i obowiązki z nich wynikające, które pozostaną ważne i skuteczne. Strony zobowiązane będą do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w celu dokonania zmian Umowy i ewentualnie OWS poprzez zastąpienie postanowień, praw i obowiązków nieważnych lub niewykonalnych takimi, które nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa.
 2. Oparte na Umowie lub OWS stosunki pomiędzy Malko a Kupującym podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikłe na tle Umowy lub OWS strony oddają pod jurysdykcję sądu powszechnego właściwego dla Malko.
 
 • 3 Zamówienia Towaru
 1. Zamówienia Towaru będą składane Malko pocztą elektroniczną, pocztą lub kurierem przez wcześniej upoważnione przez Kupującego osoby.
 2. Zamówienie musi zawierać w szczególności:
 3. pełną nazwę Kupującego;
 4. adres oraz numer NIP Kupującego;
 1. ilość i rodzaj zamówionego Towaru;
 2. deklarowaną formę odbioru – bezpośrednio z magazynu lub dostawa przez Malko;
 3. wskazanie osoby upoważnionej do odbioru Towaru;
 4. w przypadku dostawy Towaru przez Malko – wskazanie miejsca dostawy Towaru.
 1. Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie potwierdzone przez Malko w terminie 3 dni roboczych od chwili jego otrzymania. Potwierdzenie będzie zawierać potwierdzenie dostępności i cenę Towaru oraz termin jego odbioru lub dostawy. Jeżeli Malko nie dokona potwierdzenia otrzymanego zamówienia w terminie, o którym mowa powyżej wówczas Strony uznają, że zamówienie nie zostało przyjęte.
 
 • 4 Odbiór Towaru z magazynu producenta
 1. Odbiór bezpośredni Towaru odbywać się będzie z magazynu wskazanego przez Malko na potwierdzeniu zamówienia (dalej: Magazyn).
 2. Jeżeli nie postanowiono inaczej organizacja oraz pokrycie kosztów transportu z Magazynu do miejsca wskazanego przez Kupującego obciąża jedynie Kupującego.
 3. Odbiór ilościowy oraz jakościowy Towaru dokonywany jest w momencie załadunku w Magazynie i następuje poprzez podpisanie dokumentów wydania Towaru (tj. Wydanie Zewnętrzne lub List CMR) przez osobę upoważnioną przez Kupującego.
 4. W momencie odbioru Towaru następuje przeniesienie na Kupującego ryzyka uszkodzenia lub utraty Towaru.
 
 • 5 Dostawa Towaru przez Producenta
 1. Kupujący może zlecić zorganizowanie dostawy Towaru przez Malko we wskazane miejsce.
 2. Dostawa Towaru może nastąpić za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres.
 3. Jeżeli nie postanowiono inaczej koszty dostarczenia Towaru w całości ponosi Kupujący. Za rozładunek odpowiada Kupujący.
 4. Termin realizacji zamówienia zostanie ustalony przez Malko wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 5. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonego Towaru dokonywany jest w momencie rozładunku Towaru ze środka transportu w miejscu wskazanym w zamówieniu i następuje poprzez podpisanie protokołu odbioru Towaru przez osobę upoważnioną przez Kupującego.

 

 • 6 Płatność za Towar
 1. Płatność za Towar będzie następować na zasadach określonych w Umowie na podstawie faktury VAT.
 2. Datą zapłaty będzie data uznania rachunku bankowego Malko pełną kwotą należności.
 3. W przypadku nieuregulowania zapłaty pomimo upływu terminu płatności, Malko będzie przysługiwać prawo do naliczania odsetek w wysokości dwukrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne zgodnie z przepisem art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego).
 4. W przypadku nieuregulowania zapłaty pomimo upływu terminu płatności, Malko przysługiwać będzie od Kupującego z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie przekroczą kwotę 40 euro, Producentowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego.
 
 • 7 Obowiązki Malko wobec Kupującego
 1. Malko przekaże Kupującemu swój cennik (dalej: Cennik), którym obie Strony będą związane do czasu otrzymania przez Kupującego nowego Cennika. Zmiana Cennika przez Malko nie wymaga dodatkowej zmiany Umowy.
 2. Jawo zobowiązuje się informować Kupującego o zmianach Cennika.
 
 • 8 Gwarancja i reklamacje
 1. Towar objęty jest gwarancją Malko. Okres gwarancji wynosi 1 rok i liczony jest od daty zakupu wskazanej na fakturze VAT.
 1. Kupujący składając reklamację zobowiązany jest przedstawić fakturę VAT zakupu reklamowanej partii Towaru, próbkę wadliwego Towaru oraz etykietę z wałka materiału, która zawiera symbol wyrobu, nr partii, datę produkcji, ilość metrów celem wykazania, że reklamowany Towar pochodzi z konkretnego wałka materiału.
 1. Jeżeli Kupujący nie przekaże Malko dokumentów i rzeczy, o których mowa ust. 2 powyżej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Malko wówczas Strony uznają, że Kupujący cofa złożoną reklamację.
 2. Reklamacja zostanie uwzględniona przez Malko tylko wówczas, jeżeli Kupujący wykaże, że odpowiednio magazynował i konserwował Towar, używał go zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie ze sztuką tapicerską. Szczegółowe zasady użytkowania, przechowywania i składowania Towaru zawiera Instrukcja Użytkowania, która jest dostępna w formie pisemnej w siedzibie Malko lub na stronie internetowej malko.com.pl.
 3. W przypadku uznania reklamacji Malko zobowiązuje się do wymiany Towaru na wolny od wad lub do zwrotu ceny otrzymanej za wadliwy Towar. Malko nie ponosi żadnych innych kosztów spowodowanych wadliwością Towaru.
 4. W zakresie objętym Umową i OWS, między Stronami wyłącza się stosowanie przepisów art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 
 • 9 Poufność

Strony zobowiązują się nie udostępniać osobom trzecim żadnych informacji, dokumentów, ilustracji i obliczeń, które kiedykolwiek będą wymieniały pomiędzy sobą, chyba że wcześniej któraś z nich wyrazi na to zgodę na piśmie. 

   Pobierz w wersji PDF

MALKO SP. Z O.O.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
 
ul. Kaczeńcowa 25
 
91-214 Łódź
 

tel.: +48 533 933 320

biuro@malko.net.pl

Copyright 2022 – OceanWP Theme by OceanWP